...
, , .
, . (19 vs 9) Aoyue.

... .

@ = , , . , , . , .
... !