Διαβίβασε τά σέβη μας σέ Φελίνι - Παζολίνι - Ταρκόφσκι καί σ ολη τή παρέα σου ΠΟΙΗΤΗ